Employer Online

การกู้คืนรหัสผ่าน

กรุณาส่งข้อมุลของท่านตามรายการด้านล่าง
เพื่อตรวจสอบสถานะของรหัสประจำตัว internet ของท่าน
มาที่ e-mail address th.pension@aia.com
โดยระบุข้อมูลของท่านตามรายการด้านล่าง เพื่อตรวจสอบสถานะและบริษัทจะส่งรหัสผ่านกลับมายังท่านภายใน 3 วันทำการ
                          1. ชื่อบริษัท
                          2. รหัสประจำตัว Internet
Member Online